Zárókonferencia – 2022. március 21–22.  (online) 

  A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai:
  A kutatás eredményei
  

2022. március 21–22-én az Országos Kriminológiai Intézet szervezésében került megrendezésre a „Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció? A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai” című projekt zárókonferenciája. A rendezvényt az Európai Unió Hercule III programja (2014–2020) támogatta (101014783 – CRITCOR). A kétnapos, magas szakmai színvonalon megrendezett tudományos tanácskozáson magyar és külföldi előadók tolmácsolásában a résztvevők előadásokat hallhattak a korrupció kérdésköréről; egyszersmind workshopok keretében dolgozhatták fel a korrupcióval kapcsolatos büntetőjogi és kriminológiai kérdéseket. A tudományos konferencián – amelynek nyitóelőadását Az ügyészség szerepe a korrupciós bűncselekmények üldözésében címmel Prof. Dr. Polt Péter legfőbb ügyész tartotta – számos nemzetközileg elismert szakember osztotta meg tudását és tapasztalatait a korrupcióról, köztük Prof. Michael Levi, a Cardiffi Egyetem kriminológus professzora Korrupció az Egyesült Királyságban: Covid-19 – átmeneti zavar vagy rendszerszintű probléma?; Dr. Andra-Roxana Trandafir PhD, a Bukaresti Egyetem Jogtudományi Karának dékánhelyettese Korrupció és a korrupció elleni küzdelem Romániában; Prof. Annalisa Mangiaracina, a Palermói Egyetem professzora Kisstílű és nagy volumenű korrupció Olaszországban; a lengyelországi Central Anti-Corruption Bureau munkatársai Rendőrségi korrupció, valamint Alan Doig, a Newcastle Business School, Northumbria Egyetem vendégprofesszora Korrupcióellenes politikák és hatékonyságuk a korrupciós kockázatok csökkentésében című előadásaikkal.
   A szakmai program azonban nem billent el a jelenség nemzetközi aspektusainak elemzése irányába, hiszen kiváló magyar szakemberek prezentációit is élvezhették a tanácskozás résztvevői. A magyar szakértők közül dr. Inzelt Éva PhD, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi adjunktusa, dr. Farkas Krisztina PhD ügyész, valamint dr. Laczó Adrienn, bíró, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke kaptak szót, Mit tanultunk a korrupcióról, amit korábban nem tudtunk?; valamint A korrupció értékelése a bíróság szemszögéből című előadásaikkal.
  A konferencia kiegyensúlyozottságát jelezte, hogy az előadásokat követő workshopok nem korlátozódtak az elméleti kérdések feldolgozására, hanem megszólaltak a büntetőigazságszolgáltatásban dolgozó gyakorlati szakemberek: rendőrök, ügyészek és bírák is. A külföldi (román, olasz) és hazai esetfeldolgozások csakúgy színesítették a kétnapos tanácskozást, mint az elmélet és gyakorlat felvetéseit nagyító alá vevő diskurzusok.
   A közel 140 fő részvételével megtartott konferencia az OKRI kutatói által folytatott nemzetközi kutatás záróeseménye volt.


Prezentációk:

♦  Michael Levi: Corruption in the UK: Stability and Changes in the era of Covid-19
♦  Inzelt Éva: Mit tanultunk a korrupcióról, amit korábban nem tudtunk? (I.)
♦  Farkas Krisztina: Mit tanultunk a korrupcióról, amit korábban nem tudtunk? (II.)
♦  Annalisa Mangiaracina: Petty and high ranking corruption in Italy


Tréning – 2021. november 22–23.  (online)
 


  A korrupciós bűncselekmények felderítési, vádemelési, ítélkezési gyakorlata
  

A CRITCOR-projekt keretében 2021. november 22–23-án egy nemzetközi tréning megrendezésére került sor A korrupciós bűncselekmények felderítési, vádemelési, ítélkezési gyakorlata címmel. A gyakorlati megközelítésű szakmai program két nagyobb tartalmi egységből állt: egyrészt a résztvevők előadások formájában kaphattak képet a hazai és külföldi nyomozási, korrupció megelőzési gyakorlatokról, az EU pénzügyi érdekeinek védelméről, valamint a megbízhatósági vizsgálatok ügyészségi és rendőrségi gyakorlatáról; másrészt – mintegy 5 órányi időtartamban – anonimizált jogesetek feldolgozására került sor.
   A szakmai programot Barabás Tünde osztályvezető (OKRI) nyitotta meg, majd Miskolczi Barna legfőbb ügyészségi főosztályvezető előadása következett, amely alapos áttekintést nyújtott az EU pénzügyi érdekeit veszélyeztető cselekményekről, amelyek közvetett – vagy akár közvetlen módon is – hatást gyakorolhatnak az Európai Unió integritására. Lucia Parlato, a Palermói Egyetem professzora az olaszországi korrupciós cselekmények nyomozási eszközeiről beszélt, elsődlegesen a releváns jogszabályi háttérre helyezve a hangsúlyt; majd a lengyel résztvevők konkrét eseteken keresztül illusztrálták a CBA nyomozási, felderítési tevékenységét, valamint a bűnmegelőzés lehetőségeit. A tréning második napjának homlokterében a megbízhatósági vizsgálatok kérdése állt: Zsolnai Andrea, a Legfőbb Ügyészség Közérdekvédelmi Főosztály Szabálysértési és Rendészeti Osztályának vezetője a jogszabályi rendelkezések feldolgozása mellett egy gazdagon illusztrált, közérthetően megfogalmazott és gyakorlatorientált prezentációban tárta fel az ügyészség feladatait a vizsgálatok vonatkozásában; amelyet Veprik Zita r. alezredes hasonlóan magas színvonalú és alapos elemzése követett, immáron rendőrségi perspektívából.
   A kétnapos rendezvény tengelyében a gyakorlati kérdések megvitatása állt. Noha az eredeti tervek szerint a képzésre jelenléti formában került volna sor, a járványhelyzetre való tekintettel a program átkerült az online térbe, ami azonban a legkevésbé sem gátolta a termékeny párbeszédet, a tréning hatékonyságát. A képzés keretében a résztvevők 7-8 fős csoportokban három jogesetet dolgoztak fel a moderátorok – Inzelt Éva (egyetemi adjunktus, ELTE), Laczó Adrienn (bíró, Fővárosi Törvényszék), Farkas Krisztina (ügyész, OKRI), Szoboszlai-Szász Richárd (főosztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség) és Homonnai János (osztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség) – irányításával. A korrupciós jogeseteket a rendőrök, bírák és ügyészek fokozatosan ismerhették meg, így az esetek feldolgozása során lehetőség adódott az egyes nyomozástechnikai és nyomozástaktikai problémák, a fedett eszközök használata, a nyomozás felügyeleti és ítélkezési kérdések megvitatására is. Az anonimizált valós esetek támpontul szolgálhatnak arra, hogy a jövőben felmerülő hasonló ügyekben a korábbi hibákat az eljáró rendőrök, ügyészek, bírák elkerüljék; ugyanakkor a közös gondolkodás a projekt konkrét céljának – a kisstílű és nagy volumenű ügyek elhatárolásához szükséges indikátorok meghatározása – megvalósítását is elősegítette. A feldolgozott esetek e szempont szerinti értékelése a hivatásrendek részéről óriási hozadéka volt a tréningnek. Kiemelendő még a hivatásrendek közötti eredményes párbeszéd is. 2022 márciusában, a CRITCOR záró konferenciáján – a projekt összegzéseként – előadásokkal és további esetfeldolgozó szekciókkal várjuk a program résztvevőit.


Prezentációk:

♦  Miskolczi Barna: The real purpose of the criminal law protection of the financial interests of the EU
♦  Lucia Parlato: Current Issues related to Corruption Offenses and Investigation Tools in Italy
♦  Zuzanna Mrozowska: Experience Sharing Training based on case studies of different states
♦  Agnieszka Reicher: Irregularities in Warsaw property reprivatisation process
♦  Artur Kołdys: Corruption prevention in Poland
♦  Zsolnai Andrea: A megbízhatósági vizsgálatok engedélyezésével összefüggő kérdésekről
♦  Veprik Zita: A megbízhatósági vizsgálatok elemzése a rendőrség szempontjából


Workshop 2 – Kick off Meeting, 2021. június 21–22. (online)
 


A CRITCOR-projekt második online tanácskozása 2021. június 21–22-én került megrendezésre, amelyen – hazánkkal együtt – 11 ország szakértői vettek részt. A portugál, holland, román, cseh, horvát és szerb, valamint a magyar előadók döntően a korrupciókutatás nehézségeit, korlátait és a vizsgálatok kapcsán felmerülő praktikus és etikai dilemmákat tárták elénk prezentációikban; illetőleg a sikeres korrupciós vizsgálatok eredményeiről is számot adtak.
   A workshopon a CRITCOR-projekt keretén belül zajló kutatások – részben még előzetes – eredményeiről a magyar kutatók tartottak előadásokat: az ún. „alapozó kérdőív” (grounding questionnaire) tanulságait Inzelt Éva vonta le; Farkas Krisztina pedig a költségvetési csalások problémakörébe engedett betekintést. A korrupciós megbeszélések sarkalatos pontját jelentő definíciós problémák és a korrupció mérésére alkalmas indikátorok kérdése mellett (Hajdu Miklós), szóba kerültek a kutatásetikai dimenziók – Wim Huisman és Madelijne Gorsira beszámolójában – is. A portugál előadó (Rita Faria) tolmácsolásában a kvantitatív vizsgálatok relevanciájának és komplexitásának kérdésköre került előtérbe; egyebekben a résztvevők hallhattak előadást – Andra-Roxana Trandafirtól – a korrupció büntetőjogi szabályozásáról Romániában. A cseh szakértő, Vladimír Naxera  a korrupció csehországi politikai konnotációját tette nagyító alá; míg Sunčana Roksandić (Horvátország) a kérdéskör uniós vetületeit, illetve a szervezett bűnözés és a korrupció kapcsolatát taglalta. A konferencia záróelőadását Nikola Vujičić (Szerbia) tartotta, aki a szerb büntetőjogi szabályozás és a megelőzés nehézségeiről beszélt.
   A prezentációk mellett lehetőség nyílt az élénk szakmai diskurzusra, valamint a projekt további lépéseinek megvitatására is. Ezúton is köszönjük a Portugáliából, Németországból, Olaszországból, Hollandiából, Nagy-Britanniából, Romániából, Horvátországból, Csehországból, Szerbiából és Lengyelországból az online megbeszélésbe bekapcsolódott szakembereknek, illetőleg természetesen a magyar szakértőknek a jelenlétét és az aktivitását; az előadóknak a nagyszerű előadásokat, a moderátoroknak pedig a viták összefogott irányítását!

A tanácskozás kiemelkedően hasznosnak bizonyult, és sok tekintetben előremutató volt a korrupció jelenségének megismerése, illetőlve a kutatók és a gyakorlati szakemberek együttműködése szempontjából. A projekt novemberben egy jogeset-feldolgozó tréninggel folytatódik, amelyen négy ország szakértői vesznek részt.


Prezentációk:

június 21.
♦  Éva Inzelt: Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results
♦  Rita Faria: Qualitative Research Methodologies and Epistemologies int the Field of Corruption
♦  József Kó: First results of the second analysis: Corruption offences in Hungary
♦  Krisztina Farkas: Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results II.
♦  Andra-Roxana Trandafir: The perspectives of the Romanian legislation on large scale and petty corruption
♦  Wim Huisman – Madelijne Gorsira: Both sides of the coin: Motives for corruption among public officials and business employees

június 22.
♦  Miklós Hajdu: Possibilities in Measuring Corruption
♦  Sunčana Roksandić: How to prioritize corruption research in the EU relation to EU Internal and External Security
♦  Vladimír Naxera: Anti-corruption rhetoric within contemporary Czech politics
♦  Nikola Vujičić: Prevention and fight against corruption in Serbia

 

Workshop 1 – Kick-off meeting, 2021. március 22–23.  (online) 


A CRITCOR-projekt nyitómegbeszélésére 2021. március 22-én és 23-án került sor, a járványhelyzetre tekintettel online formában. A kick-off meetingen Portugália, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia, Olaszország, Lengyelország és Magyarország szakértői vettek részt előadóként és moderátorként; de a közönség soraiban – a magyar ügyészeken, bírákon és a rendőrség képviselőin túl – vietnámi és olasz szakemberek is „helyet foglaltak”.
   A kétnapos szakmai program azt tűzte ki célul, hogy a majd’ másfél éves projekt kritikus kérdéseit – a projekt fókuszpontjait – egy-egy előadás keretében nagyító alá tegye. Szó volt a korrupció helyi jellegzetességeiről, a fogalmi alapkérdésekről; a jelenségmérési/értékelési problémákról, valamint a korrupció klasszifikációjáról. A tanácskozás legizgalmasabb és legintenzívebb vitája a körül alakult ki, hogy a büntetőjog egyedi szemlélete „mit tud kezdeni” a tudomány – jelesül a kriminológia – jelenségszemléletű attitűdjével. 
   Kedden a korrupció áldozatainak kérdéskörét, majd a bűnüldözési és megelőzési aspektusokat vitatták meg a résztvevők, végül a korrupció szintjeinek elemzésére került sor. Az előadások – bár önmagukban is roppant értékesek, átfogóak, tanulságosak és színesek voltak – kiváló kiindulási pontot biztosítottak a prezentációk közötti konzultációkhoz, amelyek (talán) a szakmai tanácskozás legértékesebb elemeit alkották. Az időbeosztásban és tartalmilag is kiválóan súlypontozott meeting nagyszerű lehetőséget biztosított a valódi szakmai párbeszédre, ami nem csak a résztvevők – a kelet- és a nyugat-európai országok – hanem az elméleti és a gyakorlati szakemberek között is hidat épített.

Ezúton is köszönjük a résztvevőknek a lelkes és aktív jelenlétet, az előadóknak a nagyszerű előadásokat és a moderátoroknak a termékeny dialógusok irányítását! 

Folytatás következik…

Prezentációk:

♦  Michael Levi:  Use of terms and choice of criminal assessment
♦  Balázs Garamvölgyi:  Measuring corruption
♦  Nicholas Lord:  Classification of Corruption
♦  Michael Kilchling:  Winners and Losers. Perpetrators and Victims of corruption
♦  Balázs Garamvölgyi:  Levels of corruption and the corresponding anti-corruption strategies
♦  Paweł Rutkowski (CBA): How to formulate anti-corruption message for public administration